Kjøpsvilkår

Innholdsfortegnelse

Innledning

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Priser
 4. Avtaleinngåelsen
 5. Ordrebekreftelse
 6. Betaling
 7. Levering m.v.
 8. Risikoen for varen
 9. Angrerett / beståttgaranti / fornøydgaranti / startpakke / Teorifilm.no
 10. Sykdom
 11. Uteblivelse fra kurs
 12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 13. Personopplysninger
 14. Konfliktløsning

 

Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. 
 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. 
 

2. Partene

Selger: Positiv Trafikkskole AS

Kontaktadresse: Fageråsveien 2,  Postboks 15,  5067 Bergen

E-post: post@positiv-trafikkskole.no

Telefonnummer: 46 97 88 88

Telefaksnummer: 53 69 88 88

Organisasjonsnummer:  989686410

Kjøper er den person som foretar bestillingen. 
 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.  
 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.  

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.   
 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.  

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.  
 

6. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.  

Dersom kjøperen bruker kredittkort 2 eller debetkort 3 ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.  3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. 

Tilbyr selgeren etter fakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.  

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. 
 

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 
 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. 
 

9. Angrerett / beståttgaranti / fornøydgaranti / startpakke / Teorifilm.no

 • Siste frist for avbestilling av kurs er 48 timer før kurs start.
 • Ved avbestilling av førstehjelpskurs blir det trukket et avbestillingsgebyr på kr. 250,- fra innbetalt beløp. Det kreves ikke avbestillingsgebyr ved flytting av kurs dato.
 • Avbestilling er kun gyldig når denne sendes som epost til post@positiv-trafikkskole.no.
 • Avbestillingen må inneholde fullt navn, fødselsdato, mobil nr, kurs type og dato for kurs.
 • Tilbakebetaling blir gjennomført til det betalingskort som er benyttet ved bestilling. Det kan ta inntil 5 virkedager før beløpet er synlig på konto etter overføring.
 • Trafikalt grunnkurs og Teorikurs kl. B har Fornøydgaranti. Dette betyr at eleven kan delta på første kveld, for så å avlyse resten av kurset uten at  eleven trenger begunne valget. Forutsetningen er at eleven sender en epost med avbestilling til post@positiv-trafikkskole.no innen midtnatt første kurs dag. Innbetalt kursavgift vil da bli tilbakebetalt innen 5 virkedager. Fornøydgaranti gjelder ikke ved Online Nettkurs.
 • Teorikurs kl. B har bestått garanti. Det betyr at hvis eleven er uheldig å stryker på sin første teoretiske eksamen, vil eleven kunne delta gratis på et nytt kurs om ønskelig. Garantien forutsetter at eleven har deltatt på alle 5 kurs kvelder.
 • Beståttforsikring båtførerkurs: Ved stryk på eksamen vil det være mulig å delta på inntil et nytt tilsvarende kurs. Dette forutsetter at elev har deltatt på hele kurset og eksamentiden på 60 minutt er benyttet. 

Som ny kl. b elev vil du få 24 måneder gratis tilgang til Teorifilm.no.  Tilgangen vil bli avsluttet om elev avbryter opplæringen ved Positiv Trafikkskole.

Startpakke har visse betingelser:

 • Gjelder kun nye elever
 • Kun en pakke per elev
 • Innbetalte rabatterte pakker refunderes ikke.
 • Pakkens gyldighet er 1 år fra oppstart
   

10. Sykdom

 • Blir kandidaten forhindret fra og møte grunnet sykdom må gyldig legeerklæring sendes oss per epost post@positiv-trafikkskole.no senest 48 timer etter kurs start.
 • Lege erklæring godtas når den er datert senest dato for kurs start.
 • Ved godkjent lege erklæring vil kandidaten få tildelt et nytt kurs som passer uten tillegg. Det tilbakebetales ikke kursavgift ved sykdom hvis ikke kandidaten ønsker nytt kurs.
   

11. Uteblivelse fra kurs

 • På trafikale grunnkurs, lastsikringskurs, grunnkurs MC, trafikant i mørket og førstehjelpskurs, er det obligatorisk med full kurs tid. Er kandidaten forsinket mer en 10 minutter vil kandidaten kunne bli avist uten refusjon av innbetalt kurs avgift. Det samme gjelder ved ikke møtt uten gyldig dokunentasjon på sykdom. Elev må  betale for nytt førstehjelpskurs eller trafikant i mørket ved ugyldig fravær.
 • En kandidat kan ikke kreve kurs avgift tilbakebetalt eller unnlate å betale for nytt kurs hvis kandidaten uteblir fra første kurs kveld.
 • Ved online kurs vil fravær kunne bli erstattet med deltagelse på et klasseromskurs om kurs arangjør finner dette hensiktsmessigt.
   

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

 Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling , inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer . 

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.  

Heving

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. 

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. 

Erstatning

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
 

13. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.                                                 

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. 

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene. 
 

14. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.